วันที่   7   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงแนวทาง / เกณฑ์ ขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  5  นางจุติมาพร เชียงกา
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ศึกษานิเทศก์ รอบที่ 1  25  นางสาวภัสราภรณ์ หาญหิรัญโรจน์
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 08.30-16.30   - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเชิงรุก Active learning  27  นางสาวศรวิษฐา สุระวรรณะ
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - การประชุมชี้แจงการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "โครงการบ้านนักวิทยาซาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา  5  นางจุติมาพร เชียงกา