วันที่   10   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - Coaching การปฏิบัติงานในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  30  นางสาวพิมพ์รภัส ประสีระเตสัง
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-16.30   - จัดสถานที่ในการประชุมบุคลากร  81  นางอุดมสิน อุสาทรัพย์
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุม รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่ม  13  นายอรรถพล ยอดเยี่ยม