วันที่   4   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมพิมานพรหม 13.00-16.30   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ประจำเดือนเมษายน 2566 ครั้งที่ 4/2566  220  น.ส.อรทัย ภัทรธีรสกุล
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 1  9  นายกฤษขจร ศรีถาวร