วันที่   3   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  5  นายเวทิน หงษ์วิเศษ