วันที่   11   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-16.30   - ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขต  81  นางอุดมสิน อุสาทรัพย์
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 08.30-12.00   - ประชุมสรุป รายงานค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทษก์ (ศน.ใหม่) และวางแผนการพัฒนางานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ปีการศึกษา 2566  9  นายกฤษขจร ศรีถาวร