วันที่   9   พฤษภาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมพิมานพรหม 13.00-16.30   - การประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2565 (จัดบูธนิทรรศการแลกเปลี่ยนผลงานนักเรียน)  150  นางจุติมาพร เชียงกา
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564  10  นางสาววาสนา สุดวิลัย