วันที่   12   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - ประชุมเรื่องเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2566  15  นางสาวจรรยารักษ์ อินไชยา
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 13.00-16.30   - ประชุมวางแผนพัฒนางานในหน้าที่ศึกษานอเทศก์ใหม่  9  นายกฤษขจร ศรีถาวร