วันที่   24   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตฯ  15  นางสาวเกศิรินทร์ ก่อแก้ว
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - เตรียม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ  10  นางสาวจรรยารักษ์ อินไชยา