วันที่   18   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมกลั่นกรองการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  7  นางอนงค์นาจ นามภักดิ์