วันที่   20   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - พิจารณากลั่นกรองงาน  5  นายกฤศวรรธน์ พิลาล้ำ
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ  8  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว