วันที่   19   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 08.30-12.00   - ประชุมจัดเตรียมการพัฒนาตนเอง และสะท้อนผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบที่ 1  9  นายกฤษขจร ศรีถาวร