วันที่   21   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 08.30-16.30   - ประชุมจัดทำแผนการนิเทศ กลุ่มเมืองบุรีรัมย์2,5,7 ลำปลายมาศ 1,2,3,7 ชำนิ2 และบ้านด่าน2  9  นายกฤษขจร ศรีถาวร