วันที่   25   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 08.30-16.30   - การประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๕  10  นางสาวภัสราภรณ์ หาญหิรัญโรจน์