วันที่   26   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 13.00-16.30   - การประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๕  10  นางสาวภัสราภรณ์ หาญหิรัญโรจน์
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - การซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference  8  นายภัทรพล ชุมสาย