วันที่   27   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมกลั่นกรองย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ  9  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว