วันที่   11   พฤษภาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 08.30-16.30   - ประชุมเพื่อพัฒนาครูแกนนำด้านการสอนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  9  นายกฤษขจร ศรีถาวร
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - ประชุมรับฟังการชี้แจงการรายงานตัวชี้วัด PMQA ประจำปี 2566  15  นางสาวดำรงค์ ทำผ้า
หอประชุมพิมานพรหม 13.00-16.30   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.บร ๑  220  นายธีรพงษ์ จินพละ
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-12.00   - ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาผู้บริหารสตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  50  นางสาวดำรงค์ ทำผ้า