วันที่   13   พฤษภาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 08.30-16.30   - ประชุมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา สำหรับครูกลุ่มเมืองบุรีรัม 7  15  นายกฤษขจร ศรีถาวร