วันที่   20   พฤษภาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 08.30-16.30   - ประชุมเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะชีวิต  10  นายกฤษขจร ศรีถาวร