วันที่   28   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ  15  นางสาวเกศิรินทร์ ก่อแก้ว