วันที่   12   พฤษภาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - ประชุมจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  15  นางสาวเกศิรินทร์ ก่อแก้ว