วันที่   6   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566  30  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
หอประชุมพิมานพรหม 13.00-16.30   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บร ๑  250  นายธีรพงษ์ จินพละ
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - การประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference  10  นางสาวจีรนันท์ แสงดาว