วันที่   19   พฤษภาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ  15  นางสาวเกศิรินทร์ ก่อแก้ว
ห้องประชุมเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมทาไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย  6  นางอนงค์นาจ นามภักดิ์