วันที่   26   พฤษภาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-16.30   - การคัดเลือกและประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  10  นางสาวนรมน มูลไธสง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมทางไกล (Video Conference) เตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย  6  นางอนงค์นาจ นามภักดิ์