วันที่   18   พฤษภาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - เข้าร่วมรับชมรายงารก คลินิก สตผ. ครั้งที่ 4  10  นางณิชยา วงศ์อุทุมพร