วันที่   10   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำการพัฒนาคุณภาพสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ในรูปแบบ Online  25  นางสาวสุมาลี กุงไธสง