วันที่   30   พฤษภาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 08.30-16.30   - การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  21  นางสาวสุมาลี กุงไธสง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  10  นางสาวยุพารัตน์ คำประโคน
ห้องประชุมสุขสมใจ 13.00-16.30   - การดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  50  นางชิดชนก แกล้วกล้า
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายเาสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566  4  นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์