วันที่   27   พฤษภาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ/บำนาญของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๖  130  นางสาวยุวนุช จงคลาดกลาง