วันที่   23   พฤษภาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - การประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting)  5  นายกิตติพงศ์ บุญเติม