วันที่   24   พฤษภาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - ขอเชิญประชุมชี้แจงการนำหนังสือ จิตตนครหลวงของโลก และ สัมมาทิฎฐิ ไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15  นายกิตติพงศ์ บุญเติม
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-12.00   - ชมรมผู้บริหารสตรี สังกัด สพป.บร.๑ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการอบรม  40  นายธีรพงษ์ จินพละ
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย  10  นางอนงค์นาจ นามภักดิ์