วันที่   29   พฤษภาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง  5  นายกฤศวรรธน์ พิลาล้ำ