วันที่   9   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-12.00   - ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอใช้ห้องประชุมฯ จัดกิจกรรมอบรมครูผู้ประสานงานโรงเรียนในภาคีเครือข่ายการทำงาน โรงเรียนอำเภอบ้านด่าน เมืองบุรีรัมย์ และอำเภอชำนิ  26  นายธีรพงษ์ จินพละ