วันที่   14   พฤษภาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  80  นางสาวดำรงค์ ทำผ้า