วันที่   12   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมพิมานพรหม 13.00-16.30   - กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 1- 4 ขอใช้ห้องประชุมฯ ผอ.สพป.บร 1 พบเพื่อนครู  500  นายธีรพงษ์ จินพละ
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - ประชุมคัดเลือผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ปี 66  10  นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์