วันที่   21   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุม อ.ก.ค.ศ.  15  นางสาวเกศิรินทร์ ก่อแก้ว
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-16.30   - ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  125  นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 08.30-12.00   - ประชุมการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  30  นางสาวพิมพ์รภัส ประสีระเตสัง