วันที่   8   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ร่วมรับชมรายการ คลินิก สตผ. ครั้งที่ 5  10  นางณิชยา วงศ์อุทุมพร
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัคร ครูผู้ช่วย  10  นางชิดชนก แกล้วกล้า