วันที่   7   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้รับสมัคร ครูผู้ช่วย  10  นางชิดชนก แกล้วกล้า