วันที่   29   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุมชี้แจงศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  4  นางจุติมาพร เชียงกา
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 08.30-16.30   - รักษ์ภาษาไทย  25  นางบุศยรินทร์ แพงศรี
ห้องประชุมสุขสมใจ -   - รักษ์ภาษาไทย  60  นางบุศยรินทร์ แพงศรี
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - รักษ์ภาษาไทย  60  นางบุศยรินทร์ แพงศรี