วันที่   22   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-16.30   - อบรมพสน.  125  นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะจัดประชุม ZOOM เรื่องการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2  15  นายธีระนัย ไม้สูงเนิน
ห้องประชุมสุขสมใจ 13.00-16.30   - ประชุมคณะทำงานลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2  30  นางสาวนรมน มูลไธสง