วันที่   19   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-16.30   - เชิญประชุม  10  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-16.30   - กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน 1 ขอใช้ห้องประชุมฯ ผอ.สพป.บร 1 พบเพื่อนครู  300  นายธีรพงษ์ จินพละ
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  12  นายธีระนัย ไม้สูงเนิน