วันที่   14   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการโครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒  15  นายธีระนัย ไม้สูงเนิน
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  80  นางสาวดำรงค์ ทำผ้า