วันที่   11   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 08.30-16.30   - พัฒนาสมรรถนะครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  10  นายกฤษขจร ศรีถาวร