วันที่   13   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - ประชุมโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน  15  นายธีระนัย ไม้สูงเนิน
หอประชุมพิมานพรหม 13.00-16.30   - กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 5-7 ขอใช้ห้องประชุมฯ ผอ.สพป.บร.1 พบเพื่อนครู  600  นายธีรพงษ์ จินพละ