วันที่   7   กรกฏาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย สำหรับครูผู้สอนปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ึ70  นางสาวภัสราภรณ์ หาญหิรัญโรจน์
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ  15  นางสาวเกศิรินทร์ ก่อแก้ว