วันที่   8   กรกฏาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย สำหรับครูผู้สอนปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ึ70  นางสาวภัสราภรณ์ หาญหิรัญโรจน์