วันที่   20   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบแข่งขันฯ  6  นางอนงค์นาจ นามภักดิ์