วันที่   23   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 13.00-16.30   - ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน 20 กลุ่ม  30  นางอุดมสิน อุสาทรัพย์
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการฯเตรียมการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 สู่การปฏิบัติ  17  นางสาวจีรนันท์ แสงดาว