วันที่   6   กรกฏาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการ การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย สำหรับครูผู้สอนปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  20  นางสาวภัสราภรณ์ หาญหิรัญโรจน์
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖  8  นายธีระนัย ไม้สูงเนิน