วันที่   9   กรกฏาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-16.30   - การศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ อบรมการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้  300  นายธีรพงษ์ จินพละ
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - การศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ (โต๊ะจีน ๒ ชุด)  16  นายธีรพงษ์ จินพละ