วันที่   14   กรกฏาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 4 ประชุม P.A.  120  นายธีรพงษ์ จินพละ