วันที่   26   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว  11  นางสาววาสนา สุดวิลัย
ห้องประชุมเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมพิธีการชุมนุมลุกเสือจิตอาสา  10  นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์
ห้องประชุมเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  7  นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์